Vanwege lancering nieuwe website tijdelijk 10% korting op de ALL-IN prijs

BEKIJK ACTIE
Offerte aanvragen
0
0
0.00 0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.

Offerte aanvragen

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: degene die dan wel het bedrijf dat de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.

1.2. Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: degene die dan wel het bedrijf dat de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft aanvaard.
indie
1.3. Onder Opdracht wordt verstaan: het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten

1.4. Onder Werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door de Opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

1.5. Onder Offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten.

2. Afwijkende voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van de Opdrachtnemer, overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en leveringen van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, tenzij deze voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voorzover zij niet strijdig zijn met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

2.2. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is overeenkomen.

2.3. Bij tegenstrijdigheid tussen de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en de onderhavige voorwaarden prevaleren de onderhavige voorwaarden.

3. Offertes

3.1. Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte zelf anders is vermeld.

3.2. Desgevraagd zal de Opdrachtnemer vóór aanvang van de Werkzaamheden een Offerte aan de Opdracht-gever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de Opdracht substantiële afwijkingen ten opzichte van een Offerte voordoen, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3.3. Overschrijdingen van Offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

3.4. Overschrijdingen van Offertes als gevolg van verkoop-condities van leveranciers en andere door de Opdracht-nemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een Offerte zijn opgenomen. Dergelijke voorwaarden worden geacht aan de Opdrachtgever bekend te zijn en tevens van het begin af aan van de onderhavige voorwaarden deel uit te maken. In geval van strijdigheid van dergelijke voorwaarden met de onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

4. Prijzen, leveringen en betalingen

4.1. Alle door de Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en porto-kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. De Opdrachtnemer is gerechtigd om aan Opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat Offerte is verzonden.

4.3. Alle leveringen door de Opdrachtgever dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de Opdrachtnemer is gevestigd.

4.4. Alle betalingen dienen op een door de Opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

5. Opdrachten en wijzigingen

5.1. Een Opdracht wordt door de Opdrachtnemer aanvaard hetzij door een schriftelijke bevestiging van de Opdracht aan de Opdrachtgever, hetzij doordat de Opdrachtnemer met de uitvoering van de Werkzaamheden aanvangt. De Opdrachtnemer heeft het recht om een Opdracht niet te aanvaarden zonder opgaaf van redenen.

5.2. De Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de Opdracht gebonden.

5.3. De Opdrachtnemer is door en vanaf de schriftelijke bevestiging van de Opdracht gebonden.

5.4. Wijzigingen in de Opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden meegedeeld. Indien wijzigingen door de Opdrachtgever mondeling worden gemeld, dan komt zulks voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

5.5. Eventuele wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door de Opdrachtnemer.

5.6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de Opdrachtgever.

5.7. Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de Opdrachtnemer wordt overschreden. De Opdrachtnemer is alsdan niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van die gewijzigde levertijd.

5.8. Mocht de Opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Opdrachtgever verplicht om alle reeds door de Opdrachtnemer gemaakte kosten en besteedde uren aan de Opdrachtnemer te voldoen evenals alle door de Opdrachtnemer aan derden te betalen kosten vanwege de annulering en/of tussentijdse beëindiging van de Opdracht, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan de Opdrachtnemer toekent.

6. Relatiebeheer

6.1. De Opdrachtnemer maakt van alle contacten met de Opdrachtgever een contactrapport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2. In geval van telefonisch contact wordt alleen een contact-rapport gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het uitsluitende oordeel van de Opdrachtnemer aanleiding geeft.

6.3. Als de Opdrachtgever naar aanleiding van de ontvangst van een contactrapport niet per ommegaande reageert, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer aan de inhoud ervan gebonden, tenzij de planning van de Opdracht toestaat dat een wachttijd van 24 uur in acht wordt genomen en ongeclausuleerde goedkeuring pas hierna geacht kan worden te zijn verleend.

6.4. In geval binnen 4 dagen na het contact door de Opdrachtnemer actie moet worden ondernomen, zal de Opdrachtnemer van tevoren per telefax schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever vragen.

6.5. De Opdrachtnemer zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de Opdrachtgever aangewezen persoon.

7. Inschakeling derden

7.1. Indien zulks naar het oordeel van de Opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een Opdracht, dan wel uit de aard van een Opdracht voortvloeit, is de Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden opdracht te geven tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten.

7.2. Tenzij anders wordt overeengekomen zal de Opdracht-gever de door haar ingeschakelde derden rechtstreeks voor de door hen geleverde goederen en/of diensten betalen en de aldus gemaakte kosten rechtstreeks aan de Opdrachtgever in rekening brengen, eventueel te vermeerderen met een bureauopslag indien en voor zover de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dit zijn overeengekomen.

7.3. Indien en voor zover de door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden algemene voorwaarden hanteert en deze voorwaarden van toepassing zijn op de relatie tussen de Opdrachtnemer en de derde, gelden deze door de derde gehanteerde algemene voorwaarden tevens in de relatie tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, met dien verstande dat wanneer sprake is van strijdigheid tussen de door de derde gehanteerde voorwaarden en de onderhavige voorwaarden, de onderhavige voorwaarden in de relatie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen prevaleren.

8. Betalingstermijn

8.1. Betaling dient, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever schriftelijk een afwijkende termijn zijn overeengekomen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van door haar te betalen facturen met gelden die de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer tegoed heeft.

8.2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.

8.3. Kosten die de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdracht-gever moet maken en die gelet op hun omvang door de Opdrachtnemer niet op voorschotbasis gedragen dienen te worden. Hieronder vallen in ieder geval de kosten voor televisie- en/of commercial-productie-, website-productiekosten en (ether) mediakosten. De hier bedoelde kosten dienen door de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever te zijn ontvangen vóór het tijdstip waarop de Opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.

8.4. Porto- en andere verspreidingskosten die gerelateerd zijn aan direct marketingverzendingen dienen door de Opdrachtnemer van de Opdrachtgever ontvangen te zijn vóór verzending/verspreiding door de Opdrachtnemer.

8.5. De Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen in de vorm van een door de Opdrachtgever geaccordeerde bankgarantie van een reguliere Nederlandse bankinstelling ter hoogte van het totaal van de door de Opdrachtgever uit hoofde van een bepaalde Opdracht aan de Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding.

8.6. Indien de Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de Opdrachtnemer voldoet is de Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is. Vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn is de Opdrachtnemer rente verschuldigd over het factuurbedrag. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van de op het moment van facturering geldende wettelijke rente plus 2%.

8.7. De Opdrachtnemer is gerechtigd om alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die de Opdrachtnemer met betrekking tot de incasso maakt, voor rekening van de Opdrachtgever te brengen. De hier bedoelde kosten worden gefixeerd op 10% van het betrokken factuurbedrag en zullen ten minste Ä 100,- per vordering bedragen. Als bewijs van de verschuldigdheid van de factuurkosten is overlegging van de desbetreffende facturen voldoende.

9. Opschorting, staking en ontbinding

9.1. De Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

9.2. Bovendien is de Opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor de Opdrachtgever uit enige met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien.

9.3. De Opdrachtnemer is tevens gerechtigd alle bestaande overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever, bij stillegging of liquidatie van Opdrachtgever’s bedrijf en/of bij overdracht van de activa en/of passiva of onderneming van de Opdrachtgever.

9.4. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

9.5. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte Werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de Opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt doorde wanprestatie van de Opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door de Opdrachtnemer gederfde winst.

10. Levertijden

10.1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de Opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming door de Opdrachtgever van enige verplichting jegens de Opdrachtnemer.

11. Zorgplicht

11.1. De Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Opdrachtgeverin acht nemen.

11.2. In het bijzonder draagt de Opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, zelfreguleringsregels en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

11.3. Tevens draagt de Opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

12. Bezwaar, klachten en bewijs

12.1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de Opdrachtgever terstond nadat de Opdrachtnemer de door hem verrichte Werkzaamheden aan de Opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen nadat het werk is openbaar gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. Overigens is de Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever ten gevolge van fouten in advertenties, drukwerk of andere media en voor foutieve plaatsing van opdrachten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

12.2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient de Opdracht-gever schriftelijk bezwaar te maken binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijs had kunnen constateren.

12.3. Bezwaren met betrekking tot facturen moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij de Opdrachtnemer worden gemeld. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

12.4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdracht-gever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

12.5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de Opdrachtnemer beslissend.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

13.1. De aansprakelijkheid voor Werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, die de Opdrachtnemer aan een derde heeft uitbesteed, is beperkt tot het bedrag datde Opdrachtnemer op die derde kan verhalen. De Opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de Opdrachtgever alle medewerking verlenen die van de Opdrachtnemer gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

13.2. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer tegen alle claims van derden die verband houden met de in opdracht van de Opdrachtgever vervaardigde werken en materialen, voor zover deze werken en materialen ter goedkeuring aan de Opdrachtgever zijn voorgelegd.

14. Exoneratie

14.1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer daarvoor wordt vastgesteld, zal opdrachtnemer te zijner keuze ófwel een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde ófwel het geleverde gratis vervangen, mits het oorspronkelijk geleverde door de Opdrachtnemer is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de Opdrachtnemer nimmer verplicht.

14.2. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor enigeschade die de Opdrachtgever hetzij direct, hetzij indirect lijdt als gevolg van gebreken in de door de Opdrachtnemer geleverde diensten of goederen, is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake. De Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

14.3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging,verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die door of namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld. Het vervoer van werken en/of goederen geschiedt voor risico van de Opdrachtgever.

15. Overmacht

15.1. In geval de Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk en/of tijdig uit te voeren, heeft de Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de betreffende over-eenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zulks ter uitsluitende keuze van de Opdrachtnemer, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

15.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de Opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

16. Intellectuele eigendom

16.1. Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een Opdracht door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Opdrachtgever mede ten behoeve van de Opdrachtnemer ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de Opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, richtlijnen etc. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer ter zake van alle claims van derden en voor alle door de Opdrachtnemer te lijden en/of geleden schade als gevolg van het gebruik van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen e.d.

16.2. De rechten van intellectuele eigendom op de werken die de Opdrachtnemer in het kader van een Opdracht voor de Opdrachtgever ontwikkelt, liggen bij de Opdrachtnemer. De Opdracht nemer verleent aan de Opdrachtgever bij voorbaat een exclusieve licentie voor de looptijd van de overeenkomst om het werk te gebruiken overeenkomstig de omschrijving in de opdracht in het bijzonder met betrekking tot de periode, het gebied en de media. Aan het einde van de overeen–komst c.q. aan het einde van een Opdracht, eindigt de licentie en treden de Opdrachtnemer en de Opdracht-gever met elkaar in overleg over de overdracht van de intellectuele eigendoms rechten op de door de Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, waaronder mede begrepen moeten worden de broncodes van door de Opdrachtgever ontwikkelde websites (indien en voor zover van toepassing), dan wel over een door Opdrachtnemer eventueel aan Opdrachtgever te verlenen licentie voor het voortdurend gebruik van de intellectuele eigendomsrechten tegen betaling van een licentievergoeding.

16.3. Voor zover rechten (van intellectuele eigendom) van derden in het geding zijn, zal de Opdrachtnemer er zorg voor dragen dat in de afspraken met hen ten minste het gebruik van het werk in het gebied, de periode en de media als omschreven in de Opdracht is inbegrepen.

16.4. In geval een derde een vordering instelt ter zake van het gebruik van het door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte werk en/of de daarvoor gebruikte materialen e.d. zijn de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer ver en weer verplicht de ander hierover onverwijld schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is, indien en voor zover de ander daarvoor ingevolge deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn dan wel een vrijwaringverplichting op zich heeft genomen.

16.5. De Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het door de Opdrachtnemer in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

16.6. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in Opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

16.7. De Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

16.8. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

17. Aard en duurt van de overeenkomst

17.1. De Opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte Opdracht. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de Opdrachtnemer de overeengekomen Werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. De Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de Opdracht niet zonder overleg met c.q. toestemming van de Opdrachtgever overeenkomstige diensten verlenen voor concurrerende (producten of diensten van andere) opdrachtgevers.

17.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de Opdracht voortvloeit, geldt de Opdracht van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

17.3. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de Opdrachtgever verplicht de gel-den-de honoreringsafspraak met de Opdrachtnemer na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeen-gekomen, is de honorering van de Opdrachtnemer gedurende deze periode per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het inkomen dat de Opdracht-nemer gedurende het voorafgaande kalender–jaar van de Opdrachtgever heeft genoten.

18. Afwikkeling relatie

18.1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, be-schrij-vingen, artistieke prestaties, films, broncodes en andere publiciteitsmaterialen die zich aan het einde van de relatie bij de Opdrachtnemer bevinden, zullen door de Opdracht-gever op eerste aanvraag kosteloos aan de Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is (uit welke hoofde ook) zal zijn voldaan. Alsdan zal de Opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk Opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde media-ruimte/-tijd over te schrijven naar de Opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.

18.2. Indien de relatie tussen de Opdrachtgever en de Opdracht-nemer eindigt – om welke reden dan ook – blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

19. Overdracht en plichten

19.1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

19.2. In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onder-neming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samen–gebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofde–lijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

20. Bevoegde rechter

20.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2. Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd is. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Hertogenbosch.

Algemene voorwaarden credit cards

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Floor and More B.V.
Rivelstraat 58
4261RC Wijk en Aalburg
Netherlands

Bezoekadres:
Rivelstraat 58
4261RC Wijk en Aalburg
Netherlands
Telefoonnummer: 0800 – 999 777 9
E-mailadres: info@floorenmore.nl
KvK-nummer: 65498011
Btw-identificatienummer: NL856136487B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 18. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.
 5. Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Kan ik je helpen?
Veensepolder 3
4264 KL Veen
(enkel op afspraak)
Rivelstraat 58
4261RC Wijk en Aalburg
(geen bezoekadres)
Ma-za van 09:00 tot 17:00

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik een offerte aan?
Het aanvragen van een offerte is eenvoudig. Ga naar onze pagina voor offerteaanvragen en vul het formulier in. Mocht je hulp nodig hebben bij het invullen of specifieke vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Wat zijn de kosten voor het leggen?
De kosten voor het leggen van onze vloeren zijn uiterst concurrerend en transparant. We streven ernaar de goedkoopste van Nederland te zijn, en als je elders een lagere prijs vindt, gaan we er nog eens 10% onder zitten. Onze legprijzen variëren afhankelijk van het type vloer. Voor stroken rekenen we €12,50 per vierkante meter, terwijl visgraatvloeren €17,50 per vierkante meter kosten. Zo ben je verzekerd van kwaliteit tegen de beste prijs.
Hoe werkt de gratis voorinspectie?
De gratis voorinspectie is een persoonlijk bezoek waarbij we de ruimte komen bekijken. Tijdens dit bezoek nemen we diverse staaltjes mee, zodat je de materialen en kleuren in de daadwerkelijke ruimte kunt beoordelen. We bieden ook deskundig advies over de verschillende mogelijkheden en de beste opties die passen bij jouw specifieke behoeften en voorkeuren. Het doel van deze inspectie is om een goed inzicht te krijgen in de ruimte, jouw wensen te begrijpen en op maat gemaakt advies te bieden voor een vloer die perfect aansluit bij jouw stijl en behoeften.

Goedkoopste van Nederland


All-in en goedkoop

Prijs match garantie


Wij matchen de prijs van elders

Bereken direct je prijs


Kom erachter wat het gaat kosten

Klantenservice

Hulp nodig bij een bestelling of een vraag over een product? We helpen je graag verder. Neem gemakkelijk contact met ons op.
Maandag t/m zaterdag 09:00 - 18:00
Binnen 4 uur reactie op werkdagen